Västerlandets kris är spirituell

Fallen_angel

Det idémässiga underlaget som formar allmänhetens tankar bestämmer hur ett samhälle urartar sig. Världen är en manifestation av tanken. Också vi är tankar från vårt innersta jag, och samtidigt utvecklas vi ständigt på grund av de skapande föreställningarna hos vårt vardagsjag, då projicerade föreställningar har förmågan att forma verkligheten. Men inom oss finns ett varseblivande som tränger mycket djupare än de tankar och känslor vilka vi vanligen uppfattar som ”jag själv”.

Varken marxism eller liberalism (ekonomisk eller social) kommer naturligt för de flesta människor, och inte heller tar de mänsklig natur i beaktande. De handlar båda om att skapa sina utopier medan de trampar ned alla naturliga mänskliga institutioner som har existerat sedan tidernas begynnelse. De representerar båda de värsta aspekterna av den upplösande och alienerande urbaniseringen av 1800-talets industrialisering.

Eftersom mänsklig natur alltid har varit i tvist med dessa ideologier, är det inte konstigt att de faller tillbaka på manipulation. De har försökt med hjärntvätt via skolor, radio, tv och tv-spel och hittills har inget fungerat optimalt, eftersom folk bara tror sig hålla med för att sedan agera utefter deras mänskliga natur (omedvetna impulser), vilket är varför fenomen som ”white flight” fortfarande existerar.

Staten måste se till att det inte finns någon väg ut ur ett liberaliserat samhälle, vilket kräver massinvandring med tillhörande terror så att ”showen kan fortsätta”.

När vi tagit tillbaka kontrollen över vårt öde och denna mardröm är över samt de liberalmarxistiska förrädarna ställts till svars i Nürnbergrättegångarna 2.0, kommer framtiden minnas detta som den mest oupplysta perioden i homo sapiens historia, när alla mänskliga värderingar reducerades till ”sociala konstruktioner” och människor reducerades till kommersiellt styrda varumärken.

Det är svårt att hitta något att vara uppriktigt stolt över med dagens samhälle. Aldrig förr har naturliga och sunda mänskliga värderingar varit under attack i denna omfattning. Vi lever efter godtyckliga identiteter eftersom vi mestadels är överväldigade av intensiteten i våra sinnesintryck och av våra tolkningar av dem. Vår moderna kultur sätter förnuftet och intellektet till domare över verkligheten, vilket är förvanskligt eftersom förnuft och moral inte alltid korrelerar.

I den indiska filosofin sägs förnuftet vara ”sinnenas kung” vars vanor och begränsningar, när det inte upplyses av anden, dömer oss att vistas i en synnerligen bedräglig värld som vi själva skapat, en värld av illusioner. Många av dessa vanföreställningar och självgjorda skrankor är gemensamma för oss, därför att de flesta människor är begränsade på ungefär samma sätt. Det är vår uppgift att vakna upp ur denna drömvärld som vi själva gjort så snäv, och att, när vi höjt oss över den, vända blicken mot ständigt mer vittomfattande och verkliga vidder. Flertalet akademiker beskriver fortfarande medvetandet som en biprodukt av hjärnans invecklade biokemiska och neurologiska komplexitet. De fortplantar 1900-talets materialistiska uppfattning.

Därför är det i högsta grad angeläget med ett spirituellt uppvaknande — som måste komma före allt annat. Det måste komma först eftersom vi annars kommer fortsätta med vänster kontra vänsterpolitik, med rivaler som röstfiskar om vems utilitaristiska kalkyler som ska få råna medborgarna på sin värdighet, istället för att skapa incitament för ett friskt civilsamhälle.

Europeisk civilisation kommer inte restaurera sig själv förrän den återuppväcker sin själ som söker bli mer än materialistisk. Det finns alltså en lucka som måste fyllas innan vi kan komma till religion som inte kan stå som en självständig lösning. Vår spirituella kamp i väst börjar med viljan att bli god inte i en personlig kontext, men i en kontext av naturlig ordning. Vårt mål är att uppnå motsatsen av hybris, vilket innebär att vi hittar vår plats i en ojämlik naturlig hieraki (som ger oss sinnesro), och gör vad som bäst passar den kropp in i vilken vi blivit inkarnerade.

Detta kräver en kompromiss med den moderna tendensen att hävda oss själva som frigjorda småpåvar. Den simplaste formen av mänsklig existens är att bara bry sig om sig själv och glömma konsekvenserna av ens handlingar utöver det. Det är därför dagens frigjorda medborgare inte är bättre än medeltidens vidskepliga dito, eftersom dagens demokrater inte kan gå en dag utan att ljuga och bedra sig själva eller andra. Att vara religiös är svårt, att vara demokrat är enkelt — ljug hur mycket du vill så länge du håller rätt hastighet på motorvägen.

För att nå ett fromt tillstånd måste vi emellertid uppnå självrespekt och självförståelse, eftersom vi inte kan manifestera oss själva som en positiv kraft i världen om vi inte först värderar oss själva som individer och står upp för oss själva i första rummet, vilket inte är samma sak som att vara självisk. Själviskhet uppstår när man inte är självtillräcklig och måste sko sig på andra för att få energi — dvs alienation. Jämlikhet är därför själviskhet och en sorts kollektiv vedergällning mot de självtillräckliga.

Självtillräcklighet och självrespekt är ett måste i det kollektivas namn, eftersom individen är en manifestation av kollektivet, och vice versa — det går inte att skilja den ena från den andra.

Självtillit innebär därför fördomsfullhet, eftersom ett värnande av det egna kräver en skepsis och exkluderande syn mot det andra. Stereotyper — så som att zigenare stjäl och att muslimer spränger saker — är bra riktmärken eftersom de förser oss med generella signalement om potentiella hot. Vänstern hatar fördomar eftersom det innebär kollektivt ansvarstagande för individuell förkastlighet, och vice versa (märk väl hur båda är samma sak; du är kollektivet och kollektivet är dig). Vettiga personer tar ansvar för sin grupps synder och löser konflikter istället för att undvika dem.

Civilisation uppkom när folk övervann sin destruktiva inklination och började bry sig om vad de skapade utöver sig själva. Ur denna synpunkt låg handlingens vikt vid dess långsiktiga effekt, så att en individ betänkte vad som skulle hända nästkommande tusen år när han eller hon beaktade sin fria agenturs handlingskraft.

Detta födde idén om transcendentalerna — att det finns rum för evig förbättring i livet, men att den sker på en kvalitativ nivå, vilket betyder färdighet och elegans mer än råa faktorer som tid och kvantitet.

Det goda är vad som agerar mot dygd och de forntida kulturernas ordning, dvs den enda stabila formen av civilisation från vilken andra epoker av den historiska cykeln är avknoppningar.

Dygdighet innebär att göra rätt sak enligt naturens inneboende hierarki, istället för att agera utifrån massans skeva moral, vilken tillsammans med apati formar de två främsta avvikelserna från vad som är rätt.

Karaktäristiskt för Europa har varit att leva för en evig princip. Vi är det reflekterande släkte som söker bygga i våra själar en spegel av extern realitet, och synkronisera det inre med det yttre.

Om vi vill återuppliva denna anda, kommer det ske före vi ”väljer” en religion eller en filosofi. Det är en magkänsla och intuition; ett varandets reformation. Vi måste vilja resa oss till en nivå av sofistikering där vi når bortom ondska och banalitet – mot det exceptionella, ärorika, goda, vackra, ärliga och riktiga.

Detta sinnelag är viktigare än formen religionen tar, vilket ger oss en intersektionell syn på religion i allmänhet, och låter oss sträva mot det perenniella — att det i alla religiösa traditioner finns en gemensam kärna. Den perenna filosofins rön står i strid med den materialistiska vetenskapens grundläggande antaganden om medvetandet, människans natur och verklighetens beskaffenhet. Dessa rön pekar tydligt mot att medvetande inte enbart är en produkt av hjärnan utan en ursprunglig grund för tillvaron, och att det spelar en avgörande roll för den förnimbara världens tillblivelse. Tankar och medvetande är lika grundläggande – för oss och för allt annat, hela kosmos inräknat – som materia. De utgör tillsammans två ursprungliga sidor av en underliggande verklighet som är bortom manifesterade varelsers fattningsförmåga.

När vi tillkännager den perenna filosofin som religionens arketyp står det klart att vi måste fokusera på det goda för att nå det högre.

Vi kommer använda samma kyrkor, ritualer, sånger och högtider – men förståelsen kommer att vara förändrad: religion är inte något man bara ”får” från en bok, utan innebär att gå in i en skog eller kyrka och konsultera ens intuition för vad som är kompatibelt med naturen medan vi observerar den.

Vi kan inte använda externa påbud för att forma oss själva internt — en sådan tillvägagång kallas materialism — utan vi måste omvända våra egon, som insisterar på att vi kontrollerar världen, och istället driva upp inre krafter att manifesteras som extern ordning i balans med både intuition och naturvärlden som omgärdar oss.

Sådan andlig uppriktighet förebådar en framtida syntes av modern vetenskap och mer traditionell andlig och psykologisk kunskap, en syntes som kommer att ge en hittills okänd filosofisk insikt i människolivet och naturen, inte ett återvändande till obekräftade religiösa dogmer och vetenskaplig okunnighet. En essentiell omvälvning för erhållandet av trovärdig och vederhäftig kunskap i alla slags vetenskapliga företag.

Vad som mest särskilde den förkristna världen var inte dess vidskeplighet utan dess symboliska naturförståelse, i vilken varje fenomen och händelse uppstod som en viskning av en översinnlig värld. Den hedniska förståelsen av världen och människan karaktäriserades av helig symbolism.

På denna basis delade alla stora förkristna kulturer en strävan efter ”övernaturlig” frihet, dvs en metafysisk perfektion av personligheten, varför livet var mystiskt och rikt på initiationer och riter.

Detta kan likställas med en platonisk förståelse av former och mönster, inom vilka händelser och objekt är manifestationer av en underliggande ordning inom vilken alla ting har ojämlika platser men ett jämbördigt väsen.

Allt i detta ”besjälade universum” kan upplevas både subjektivt och objektivt: den materiella världens alla beståndsdelar i rum-tidens hela vidd och likaså olika sidor av verklighetens andra dimensioner, såsom arketypiska varelser och det kollektiva undermedvetnas mytologiska sfärer. Eftersom vårt medvetande omfattar allt och dess räckvidd och förmåga är gränslös, kan vi inhämta kunskap genom ett direkt och medvetet deltagande – genom att bli. Vi behöver inte ständigt vara hänvisade till att vara ett ”subjekt” som undersöker ett ”objekt”.

Sanningen är tidlös och odödlig men tar sin boning i varje uppriktigt människohjärta, där den avvaktar igenkännandet för att få sända sitt ljusflöde in i det väntande sinnet. Nyckeln till både kunskap och vishet förblir ständigt densamma: ”känn dig själv” – ditt sanna jag – ty att göra detta helt och fullt är att veta allt.

Annonser

Om Keyser söze

Konservativ realist från Uppsala. Genomskådar politik via själslig och filosofisk analys av människans natur och vår samtid. Analyserar ideologier ur ett psykologiskt perspektiv. Nås privat via bloggens kontaktformulär.
Det här inlägget postades i Filosofi, Religion och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

8 kommentarer till Västerlandets kris är spirituell

 1. Conny Lundberg skriver:

  Gott att läsa dessa välformulerade tankar medan jag samtidigt läser bok 3 i ”Conversations with God” som i mångt och mycket talar om det du själv uttrycker.

  Liked by 2 people

 2. Ping: Västerlandets kris är spirituell — Den nakne kejsaren – Life, Death and all between

 3. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  En synnerligen djup och finstämd essä, komponerad i det vackraste uppsåt, vilken dock kräver en andra genomläsning innan undertecknad troende kristen dristar sig till någon ödmjuk synpunkt.
  Det är med glädje man noterar att även den gode och bildade Lundberg sökt sig till detta intellektuellt stimulerande forum så angenämt befriat från omvärldens rysliga dekadenssymptom.
  Må Gud och Lidforss stå mig bi!
  Andreas 😉

  Liked by 2 people

  • Conny Lundberg skriver:

   Andreas, tack för synnerligen trevlig kommentgar men ursäkta min okunnighet, vilken Lidforss är det du talar om?
   Conny : )

   Liked by 1 person

   • pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

    God afton, dyre Lundberg – bäste bror!
    Tillåter mig på förekommen anledning ge en kort resumé av den magnifike Bengt Lidforss, vilken levde, och gjorde det med besked, mellan åren 1868 och 1913.
    Djärv och för sin samtid kontroversiell publicist och professor i botanik. En vältalighetens och eruditionens förnämlige mästare med ett vederhäftigt författarskap inom bland annat de litteraturhistoriska och naturvetenskapliga områdena.
    Socialdemokrat (nåja) och religionsdebattör som flitigt polemiserade mot kristendomen, samt komponerade flera existentiella och filosofiska reflektioner.
    Undertecknad salongskrigare fastnade för sagda gentleman främst med anledning av hans formidabla formuleringsförmåga och okuvliga stridsvilja – egenskaper som medverkar till att man gärna förlåter honom de uppfattningar som går stick i stäv med ens egna.
    Med utomordentliga hälsningar,
    Andreas Kristian Petterson, den evige studenten 😉

    Liked by 1 person

 4. Conny Lundberg skriver:

  Goder afton, käre Andreas!
  Det mig förmärks att bäste bror älska språkets alla irrgångar, alltid hitta rätt och därmed förmå leverera alldeles excellenta texter vilket i mina ögon inte kan ses som någonting annat än ren konst!!! 🙂 En njutning och en glädje att skåda och smält!
  Dessutom har du lyckats intressera mig för denne Lidforss, vilkens alster jag förväntansfullt ämnar undersöka.
  Med de bästa hälsningar
  Conny Lundberg, den evige idealisten 🙂

  Liked by 1 person

 5. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  Mottag mina vördnadsbetygelser!
  A 😉

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s